HUISARTSPROTOCOLLEN.NL

praktische protocollen voor de huisartsenpraktijk

homedisclaimercopyrightcontact

beschikbare protocollen: diabetes mellitus cardiovasculair risico wondbehandeling lijkschouw
protocollen in ontwikkeling: atriumfibrilleren  
beslisschema's vergeten anticonceptie pil reden van voorschrijven op recept triagestandaard ebola
   
disclaimer
 

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (WWW.HUISARTSPROCOLLEN.NL) van HUISARTSPROCOLLEN.NL, Tingietersgilde 18, 3994 XP Houten, Nederland.
U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
De op deze internetsite aangeboden informatie is een persoonlijke bewerking en interpretatie van algemeen geaccepteerde medische richtlijnen. De teksten op HUISARTSPROTOCOLLEN.NL zijn geschreven voor medisch geschoolde lezers. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel HUISARTSPROCOLLEN.NL tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt HUISARTSPROCOLLEN.NL expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

HUISARTSPROCOLLEN.NL beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

HUISARTSPROCOLLEN.NL garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer HUISARTSPROCOLLEN.NL hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat HUISARTSPROCOLLEN.NL alle op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. HUISARTSPROCOLLEN.NL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door HUISARTSPROCOLLEN.NL niet geverifieerd.

On line communicatie
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan HUISARTSPROCOLLEN.NL zendt, is niet gegarandeerd. HUISARTSPROCOLLEN.NL raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan HUISARTSPROCOLLEN.NL te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan HUISARTSPROCOLLEN.NL te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
HUISARTSPROCOLLEN.NL en/of haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriŽle of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of HUISARTSPROCOLLEN.NL op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan HUISARTSPROCOLLEN.NL of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van HUISARTSPROCOLLEN.NL.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
HUISARTSPROCOLLEN.NL behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.